Hieronder vindt u onze privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 1 mei 2018
Datum laatste wijziging: 1 juli 2019

Het Koninklijke Nederlandse Watersportverbond (verder: KNWV) neemt privacy serieus. Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Leest u in deze verklaring iets waar u meer over wilt weten? Lees dan ook ons Privacyreglement. In dit reglement hebben wij uitgebreid vastgelegd hoe wij precies uitvoering geven aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@watersportverbond.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende personen:

• leden (van aangesloten verenigingen)
• bezoekers, waaronder deelnemers aan door het Watersportverbond of gelieerde organisatie georganiseerde (opleidings-)activiteiten
• topsporters
• personen die zijn betrokken bij de wedstrijdsport, zoals de deelnemers en organisatoren;
• (oud) personeel en sollicitanten
• leveranciers
• andere personen die bij het KNWV zijn betrokken of door het KNWV worden benaderd, zoals potentiële sponsoren

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de manier waarop u te maken heeft met het KNWV verwerken wij:

• NAW-gegevens, land, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats
• E-mailadres en telefoonnummer
• Relatie- en/of verenigingslidnummer
• Type en aard van het lidmaatschap
• Informatie over de watersportdiscipline waar de betrokkene actief in is
• Bootgegevens, zoals type en naam
• Informatie over opleidingsniveau en kwalificaties
• Gegevens over prestaties en vorderingen
• Kopie ID/paspoort, BSN-nummer (ICP, uitvoeren dienstverband/vrijwilligersovereenkomst)
• Informatie over functie en/of werkzaamheden voor aangesloten verenigingen, het KNWV of een andere organisatie
Privacyreglement 2 Het Watersportverbond
• Foto’s en videobeelden
• Gegevens betreffende het IP-adres en/of het internetgebruik
• Gegevens over het berekenen, vastleggen en innen van contributies, giften en bijdragen
• Gegevens die verband houden met het topsportprogramma, zoals trainingsgegevens en informatie over blessures.
• Informatie over bijzondere gebeurtenissen in het kader van ‘lief & leed’
Artikel 4 van ons Privacyreglement bevat een uitgebreid overzicht per categorie betrokkenen.

Waarom verwerkt het KNWV persoonsgegevens?

Het KNWV verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk om de belangen van de watersport te behartigen en de mogelijkheden voor het uitoefenen van de watersport te bevorderen (de statutaire doelstelling).
Meer in het bijzonder verwerkt het KNWV persoonsgegevens om:
• De lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren.
• Verenigingen die lid zijn van het KNWV en hun leden te ondersteunen.
• Arbeids- en vrijwilligersovereenkomsten aan te gaan en uit te voeren.
• Opleidings- en promotieactiviteiten te organiseren en betrokkenen hierover te informeren.
• Bestellingen en boekingen via de e-mail/webshop/boekingsplatform te verwerken, waaronder het verstrekken van ICP’s, licenties en andere (wedstrijd)documenten.
• Het topsportprogramma van het KNWV te verbeteren en uit te voeren.
• De wedstrijdsport te ondersteunen.
• Bijdragen voor het lidmaatschap, activiteiten en diensten van het KNWV te innen.
• De werking van de website te verbeteren en de dienstverlening te analyseren en verbeteren.
• Bestellingen te doen bij leveranciers en diensten af te nemen bij dienstverleners (derden).
• Een archief bij te houden van informatie die het Watersportverbond om historische en statistische redenen wenst te bewaren.
• Geschillen (tuchtrecht), klachten en vragen te behandelen.
• Wettelijke verplichtingen na te komen.

Het KNWV verwerkt gegevens omdat dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren, om haar publieke taak uit te voeren (uitgifte ICP’s) en om de wet na te leven. Soms verwerkt het KNWV persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Echter, daarbij zorgt het KNWV ervoor dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van foto’s op de website van het Watersportverbond. De nieuws- en promotiewaarde daarvan kan mogelijk zwaarder wegen dan uw privacybelang.

Privacyreglement 3 Het Watersportverbond

Zijn de hiervoor genoemde redenen voor verwerking niet van toepassing? Dan verwerkt het KNWV uw gegevens alleen met uw toestemming.
Beveiligen en bewaren
Het KNWV heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in het veiligheidsbeleid. Zo hebben onder meer alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn toegang tot persoonsgegevens en verwerken zij de gegevens vertrouwelijk. Eventuele gegevens die u in onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. De verzamelde persoonsgegevens worden verder niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van het KNWV worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk.
Verwerkers die in opdracht van het KNWV persoonsgegevens verwerken zijn:
– Salesforce
– MailChimp
– Google (Suite & Analytics)
– BlueConic
– Facebook (Custom Audiences)
Uw persoonsgegevens worden door deze partijen (mogelijk) ook in de VS opgeslagen. Het KNWV heeft vastgesteld dat deze verwerkers zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, heeft u een klacht of een vraag? Dan kunt u altijd contact opnemen met het KNWV via info@watersportverbond.nl.

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Watersportverbond is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.Het Watersportverbond neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst te ontbinden.

Externe partijen

Deze website bevat aanbod die door andere partijen dan het Watersportverbond wordt aangeboden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het Watersportverbond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Eigendomsrechten en citaatrecht

Alle eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, van teksten, foto’s, films, geluidsfragmenten, graphics, en andere gebruikte materialen berusten bij Watersportverbond, tenzij anders aangegeven. Het zonder schriftelijke toestemming van Watersportverbond gebruiken, vermenigvuldigen en/of verspreiden van deze materialen is niet toegestaan. Wel mag informatie op deze website geciteerd worden, mits dit gebeurt in de geest van de website en er gebruik wordt gemaakt van een deugdelijke bronvermelding.

Inmiddels zin gekregen in een zeilkamp?

Zoek direct een zeilkamp of ontdek waarom een zeilkamp een onvergetelijke ervaring is!

Direct boeken

Zeilkampen groeien aan populariteit onder jongeren, dus wees er snel bij!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

2 Kinderen

Week 24